+

Guyana > Coin catalog

Guyana 1 cent 1976 - obverseGuyana 1 cent 1976 - reverse
Guyana 1 cent, 1976 - 1980
Coat of Arms on obverse
Nickel-Brass
, 1.5g, 16mm
KM# 37
Circulation coins: Guyana
Guyana 1 cent 1967 - obverseGuyana 1 cent 1967 - reverse
Guyana 1 cent, 1967 - 1992
Nickel-Brass
, 1.5g, 16mm
KM# 31
Circulation coins: Guyana
Guyana 5 cents 1978 - obverseGuyana 5 cents 1978 - reverse
Guyana 5 cents, 1976 - 1980
Coat of Arms on obverse
Nickel-Brass
, 2.5g, 19.5mm
KM# 38
Circulation coins: Guyana
Guyana 5 cents 1992 - obverseGuyana 5 cents 1992 - reverse
Guyana 5 cents, 1967 - 1992
Nickel-Brass
, 2.5g, 19.5mm
KM# 32
Circulation coins: Guyana
Guyana 10 cents 1980 - obverseGuyana 10 cents 1980 - reverse
Guyana 10 cents, 1976 - 1980
Monkey on reverse
Copper-Nickel
, 2.75g, 18mm
KM# 39
Circulation coins: Guyana
Guyana 10 cents 1991 - obverseGuyana 10 cents 1991 - reverse
Guyana 10 cents, 1967 - 1992
Copper-Nickel
, 2.75g, 18mm
KM# 33
Circulation coins: Guyana
Guyana 25 cents 1978 - obverseGuyana 25 cents 1978 - reverse
Guyana 25 cents, 1976 - 1980
Eagle on reverse
Copper-Nickel
, 4.3g, 21.5mm
KM# 40
Circulation coins: Guyana
Guyana 25 cents 1989 - obverseGuyana 25 cents 1989 - reverse
Guyana 25 cents, 1967 - 1992
Copper-Nickel
, 4.29g, 21.94mm
KM# 34
Circulation coins: Guyana
Guyana 50 cents 1978 - obverseGuyana 50 cents 1978 - reverse
Guyana 50 cents, 1976 - 1980
Copper-Nickel
, 7.5g, 25mm
KM# 41
Circulation coins: Guyana
Guyana 50 cents 1967 - obverseGuyana 50 cents 1967 - reverse
Guyana 50 cents, 1967
Copper-Nickel
, 7.6g, 26mm
KM# 35
Circulation coins: Guyana
Price: $ 3.18
Guyana 1 dollar 1996 - obverseGuyana 1 dollar 1996 - reverse
Guyana 1 dollar, 1996 - 2015
Copper plated Steel
, 2.4g, 17mm
KM# 50
Circulation coins: Guyana
Guyana 1 dollar 1976 - obverseGuyana 1 dollar 1976 - reverse
Guyana 1 dollar, 1976 - 1980
Copper-Nickel
, 19.1g, 35.5mm
KM# 42
Circulation coins: Guyana
uCoin