+

German Empire > Bavaria (1871 - 1918)

Year5DM10DM20DMYear
5DM10DM20DM1874
Monetary system: 1 mark = 100 pfennig
2DM - 2 mark
3DM - 3 mark
5DM - 5 mark
10DM - 10 mark
20DM - 20 mark
uCoin