+

German Empire > Bavaria (1871 - 1918)

Year2DM3DM5DM20DMYear
2DM3DM5DM20DM1913
Monetary system: 1 mark = 100 pfennig
2DM - 2 mark
3DM - 3 mark
5DM - 5 mark
10DM - 10 mark
20DM - 20 mark
uCoin