+

Zanzibar > Ryal (1882 - 1907)

Year1p¼R½R1RYear
1p -  -  - ١٣٠٤١٣٠٤
1p¼R½R1R١٢٩٩١٢٩٩
Monetary system: 1 riyal = 136 pysa
1p - 1 pysa
¼R - ¼ riyal
½R - ½ riyal
1R - 1 riyal
uCoin