+

Sri Lanka > Coin catalog

Sri Lanka 1 cent - obverseSri Lanka 1 cent - reverse
Sri Lanka 1 cent, 1975 - 1994
Aluminium
, 0.5g, 16mm
KM# 137
Circulation coins: Sri Lanka
Sri Lanka 2 cents - obverseSri Lanka 2 cents - reverse
Sri Lanka 2 cents, 1975 - 1978
Aluminium
, 0.76g, 18.5mm
KM# 138
Circulation coins: Sri Lanka
Sri Lanka 5 cents - obverseSri Lanka 5 cents - reverse
Sri Lanka 5 cents, 1978 - 1991
Aluminium
, 1g, 21.52mm
KM# 139a
Circulation coins: Sri Lanka
Sri Lanka 5 cents - obverseSri Lanka 5 cents - reverse
Sri Lanka 5 cents, 1975
Nickel-Brass
, 3.3g, 19mm
KM# 139
Circulation coins: Sri Lanka
Value: $ 0.35
Sri Lanka 10 cents - obverseSri Lanka 10 cents - reverse
Sri Lanka 10 cents, 1978 - 1991
Aluminium
, 1.27g, 23mm
KM# 140a
Circulation coins: Sri Lanka
Sri Lanka 10 cents - obverseSri Lanka 10 cents - reverse
Sri Lanka 10 cents, 1975
Nickel-Brass
, 4.1g, 23mm
KM# 140
Circulation coins: Sri Lanka
Value: $ 0.8
Sri Lanka 25 cents - obverseSri Lanka 25 cents - reverse
Sri Lanka 25 cents, 2005 - 2006
Copper plated Steel
, 1.7g, 16mm
KM# 141.2b
Circulation coins: Sri Lanka
Sri Lanka 25 cents - obverseSri Lanka 25 cents - reverse
Sri Lanka 25 cents, 1996 - 2004
Nickel plated Steel
, 3.3g, 18mm
KM# 141a
Circulation coins: Sri Lanka
Sri Lanka 25 cents - obverseSri Lanka 25 cents - reverse
Sri Lanka 25 cents, 1982 - 1994
Copper-Nickel
, 3.24g, 18mm
KM# 141.2
Circulation coins: Sri Lanka
Sri Lanka 25 cents - obverseSri Lanka 25 cents - reverse
Sri Lanka 25 cents, 1975 - 1978
Copper-Nickel
, 3.24g, 18mm
KM# 141.1
Circulation coins: Sri Lanka
Sri Lanka 50 cents - obverseSri Lanka 50 cents - reverse
Sri Lanka 50 cents, 2005 - 2009
Copper plated Steel
, 2.5g, 18mm
KM# 135.2b
Circulation coins: Sri Lanka
Sri Lanka 50 cents - obverseSri Lanka 50 cents - reverse
Sri Lanka 50 cents, 1996 - 2004
Nickel plated Steel
, 5.6g, 21.5mm
KM# 135.2a
Circulation coins: Sri Lanka
uCoin